Filmerna om Grannsamverkan

Nu finns filmerna om Grannsamverkan för att minska inbrotten.

Bostadsinbrotten har sedan flera år tillbaka en ökande trend. Statistik för 2014 visar att inbrotten ökar totalt med 6 procent. Nu sätter Samverkan mot brott ökat fokus på att få spridning av konceptet Grannsamverkan i hela landet, en metod som är bevisat effektiv.

Grannsamverkan är en utvärderad brottsförebyggande metod som minskar risken för inbrott med i genomsnitt en fjärdedel enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. I vissa flerbostadshusområden har utvärderingar visat på en minskning med 37 procent. Samtidigt är endast knappt var tionde hushåll i Sverige anslutna till Grannsamverkan, något som organisationen Samverkan mot brott nu vill råda bot på.

En rad utbildningsfilmer har lanserats om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

För ett antal år sedan var det i villaområden som Grannsamverkan var mest utbrett men idag sker det största tillväxten i områden med flerfamiljshus, där man också sett mycket goda resultat när det gäller minskad brottslighet och ökad trygghet.

Polisen har en central roll i Grannsamverkan och ansvarar tillsammans med kommunen för uppstart av nya Grannsamverkanområden.

Filmerna, totalt 16 stycken, finns på Samverkan mot brotts hemsida och i ett urval även på Youtube. De är översatta till engelska, arabiska och somaliska för att konceptet ska bli tillgängligt för fler.

Samverkan mot brott består av polisen, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), försäkringsbolagen Trygg Hansa, Folksam, if, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, och Moderna Försäkringar, SABO, HSB, Hyresgästföreningen och Villaägarnas Riksförbund. Organisationen har som mål att 25 procent av Sveriges hushåll ska vara engagerade i Grannsamverkan på fem års sikt.


Pia Lindström, SSF Stöldskyddsföreningen, talesman för Samverkan mot brott.

– Filmerna, som tagits fram i nära samarbete med polisen, visar att det är ganska enkelt att komma igång och de ger också bra information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö.

Lars Serenander, Polisintendent, Länspolismästarens kansli, Polisen i Stockholm.

– Grannsamverkan är en effektiv metod för att minska mängdbrotten i våra bostadsområden och ger resultat som är svåra för polisen att nå på egen hand. Filmerna kommer underlätta för alla inblandade och säkerställer ett gemensamt upplägg av Grannsamverkanarbetet i hela landet.

För mer information kontakta:

Pia Lindström, SSF Stöldskyddsföreningen, 08-783 75 48, 0709-101 808, pia.lindstrom@ssf.nu eller Lars Serenander, Polisintendent, Länspolismästarens kansli, Polismyndigheten i Stockholms Län, 010-5637326, 0722-31 34 50

Filmerna om Grannsamverkan:

Här hittar du alla filmer om Grannsamverkan.

Läs mer >>

Fakta

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls via polis/kommun. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området. År 2008 publicerade Brottsförebyggande rådet, BRÅ, en rapport som visar att områden med grannsamverkan minskar brottsligheten med i genomsnitt 16 % alternativt 26 %. Att det finns två värden beror på att man använt två olika mätmetoder. En studie som presenterades 2012, genomförd av högskolan i Halmstad som undersökt grannsamverkan i flerfamiljshus i två områden i Halland, visade en minskning av brotten motsvarande 23 respektive 37 procent i aktuella områden.

Hur startar man Grannsamverkan

De boende kontaktar sina grannar och sedan polisen eller kommunens brottsförebyggare. Efter ett uppstartsmöte med polisen där konceptet och ansvarsområden gås igenom beställs skyltmaterial och samverkan kan sätta igång. Det är alltid de boende som är motorn i Grannsamverkan.

Läs mer >>

Samverkan mot brott är en organisation som kan beskrivas som samhällets gemensamma insatser för att minska brotten och öka tryggheten i vardagslivet. I den nationella gruppen för Grannsamverkan ingår följande organisationer: Polisen, SSF Stöldskyddsföreningen (SSF), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), försäkringsbolagen (Trygg Hansa, if, Länsförsäkringar, Folksam, Dina Försäkringar och Moderna Försäkringar), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SABO, HSB, Hyresgästföreningen, Villaägarnas Riksförbund. Gruppen arbetar med metodutveckling och informationsspridning runt konceptet Grannsamverkan.