Kontaktombudens uppgifter

En kvart i månaden
Att vara kontaktombud är en viktig uppgift, som när samverka är igång inte tar mer än c:a en kvart i månaden. 

Utbildning och information:

 • Delta i utbildning hos polis/kommun avseende Grannsamverkan.
 • Delta i informationsträffar ordnade av polis eller fastighetsägare.
 • Informera hushållen i det egna området om Grannsamverkan och skapa engagemang för medverkan och löpande ansvara för att hushåll i det egna området får del av ny information. Läs mer här
 • Årligen ha en träff med grannarna i det egna området och diskutera samarbetet.
 • Upplysa grannarna om vikten av att uppfylla kraven för Grannsamverkan och också informera om motiven till varför kraven finns, d.v.s att det krävs samverkan för att det ska fungera och att man kan göra mycket själv för att försvåra för brottslingarna.
 • Till anslutna hushåll fördela dekaler och annan information, från polis, samt kunna hänvisa de boende till blanketter som bland annat Grannlappen, inventarielista och blankett för iakttagelser i samband med misstänkt brott.
 • Informera nyinflyttade om Grannsamverkan, inbjuda dessa att delta och leverera relevant information till dem.

Listning av hushåll:

 • Upprätta och löpande uppdatera lista med kontaktuppgifter över de hushåll som ingår i områdets Grannsamverkan. Listan kan alla i gruppen få del av så att ni kan nå varandra vid behov.
 • Hushåll som väljer att stå utanför Grannsamverkan ska finnas med i listningen över hushåll utan kontaktuppgifter. Det är viktigt att respektera om någon/några väljer att stå utanför Grannsamverkan, eller av andra skäl inte vill lämna alla kontaktuppgifter.

Skyltning:

 • Vara aktiv vid planläggning och uppsättandet av Grannsamverkanskylt/ar i området, samt omgående byta ut trasiga, urblekta eller nedklottrade skyltar (nya skyltar beställs via polisen). Skyltarna ska användas med förnuft och enbart sättas upp vid infarter till bostadsområdet och på andra särskilt viktiga platser (mot eventuell allmänning, vid gemensam parkering etc). Läs mer här

Huvudkontaktombudens uppgifter

I områden med många boende kan det av praktiska skäl utses huvudkontaktombud som blir den naturliga länken mellan polis/kommun och övriga kontaktombud. Förutom de uppgifter som kontaktombuden har så har huvudkontaktombudet ansvaret för att hålla uppdaterade kontaktlistor på vilka kontaktombud som ingår i området.

Råd och tips informationsspridning

En viktig del inom Grannsamverkan är att sprida information från Polisen till de boende, mellan de boende och kontaktpersoner samt enbart mellan de boende.

Idag finns en rad olika kanaler för hur man kan sprida informationen. Exempel på sådana kanaler är:

 • Brev/lapp i brevlåda
 • Anslag på gemensamma anslagsplatser
 • Maillistor
 • SMS-listor
 • Sociala medier
 • Appar

Varje Grannsamverkansområde väljer själva hur informationen ska spridas. För att nå bästa resultat bör man tänka på följande innan man väljer kanal:

 • Kan alla boende nås av samma kanal? Om inte bör man använda flera kommunikationssätt.
 • Vilken typ av information ska vi delge via kanalen? Tänk på att viss information kan vara känslig och inte bör spridas till fler än nödvändigt.
 • Vem ansvarar för informationen? Det är viktigt att det finns någon som ansvarar för informationen och kan se till att kanalen är ren från exempelvis kränkningar och förtal och som kan ta bort användare som bryter mot regler. Vidare bör man i sin grupp komma överens om ifall det ska vara ok eller inte med reklam i kanalen.
 • Hur säker är kanalen? Kan obehöriga nå informationen? Man bör säkerställa att kanalen man kommunicerar genom är säker så att inga obehöriga nås av information om personuppgifter eller vem som är bortrest etc. För denna typ av information bör man använda andra kanaler.
Kränkande information
Det är väldigt viktigt att man inte sprider information inom gruppen som kan kränka en annan person.

Det är inte tillåtet att sprida information om enskilda personer eller uttrycka sig kränkande om grupper av människor.


Pågående brott och tips om brott
Vid pågående brott ska alltid Polisen kontaktas på 112.

Tips om brott lämnas till Polisen på telefon 114 14.

Råd och tips skyltning

En effektiv del i Grannsamverkan är att sätta upp skyltar i området för att tydligt markera att här har vi Grannsamverkan och vi hjälps åt att hålla koll på området. Det är polisen eller kommunen som beställer skyltar från Samverkan mot brott och det går bara att beställa den mängd skyltar som rimligen går åt under den närmaste 3-månadersperioden.

När ni ska sätta upp skyltar i området finns det några saker som kan vara bra att tänka på.

 1. Skyltarna ska sitta vid infarterna, vägar och gångvägar, till området
 2. Det är tänkt att varje område behöver ca 3-5 skyltar
 3. Skyltarna får inte placeras så att de strider mot kommunens byggregler. Kontrollera med kommunen innan ni sätter upp skyltarna.
 4. I flerfamiljshus måste man kontakta fastighetsägaren, om de inte är med och startar upp, för godkännande av placeringen.
 5. Utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som ger tillstånd för uppsättning av skyltar.
 6. Om området är placerat så att allmän väg går igenom området så är det i princip inte tillåtet att sätta upp skyltar. Hur brett området är från vägen skiljer sig från område till område så det behöver man stämma av med Trafikverket.

Du kan läsa mer om skyltning vid allmän väg här