Om Grannsamverkan


Här finner du information om hur man startar och driver Grannsamverkan och vad man kan göra för att förebygga brott.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och har kontakt med polisen.

Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Grannsamverkan kan tillämpas i flera olika boendeformer, såväl i villa/radhusbebyggelse som i områden med flerbostadshus. Även i områden med fritidshus fungerar Grannsamverkan.
Samverkan mot brott

Policy Grannsamverkan varumärke

Varumärket/logotypen Grannsamverkan/Samverkan mot brott används enbart när Samverkan mot brott som organisation går ut med information. Anledningen till detta är att varumärket är registrerat och ägs av Samverkan mot brott. Vi kan omöjligt ha kontroll på vad som skrivs i vårt namn om vi släpper användningen fri, därav denna restriktion.

För Grannsamverkangrupper / kontaktombud och liknande finns brevmall framtagen. Även en bild som kan användas i olika sammanhang.

När en kommun vill använda logotypen t ex för att bjuda in till ett uppstartsmöte rekommenderar vi att bilden på skylten används. I undantagsfall kan polis/kommun får använda grundlogotypen, men då ALLTID efter godkänt korr från oss.

Samverkan mot brotts policy för medverkan i olika arrangemang

Samverkan mot brott är en nationell organisation som verkar för en ökad spridning av konceptet Grannsamverkan i landet. Detta sker bland annat genom informationsspridning i första hand genom egna och mediala kanaler.

I Samverkan mot brott ingår: Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar,  Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen.

Dessa organisationer bidrar tillsammans till att finansiera material, information etc. för att göra Grannsamverkan möjlig lokalt.

Samverkan mot brott är en oberoende, ideell verksamhet och detta är ett fundament för att vi ska kunna verka med trovärdighet gentemot våra intressenter. Vi driver brottsförebyggande frågor kopplat till en rad olika aktörer i samhället.

Samverkan mot brott kan medverka med representation vid konferenser och i andra sammanhang som arrangeras ur ett nationellt perspektiv eller i de fall organisationer inom Samverkan mot brott arrangerar evenemanget.

I lokalt arrangerade evenemang deltar i normalfallet inte representanter från Samverkan mot brott. Vi kan dock bidra med informationsmaterial till vissa typer av sammankomster.

Samverkan mot brott deltar aldrig i sammanhang där leverantörer finns med för att sälja/marknadsföra sina produkter och tjänster.

Samverkan mot brotts regiongrupper, SAMBO Stockholm och SAMBO Sydost är lokala grupperingar kopplade till Samverkan mot brott nationellt som verkar regionalt för att sprida, starta och underhålla Grannsamverkan. Samma principer för deltagande i sammankomster gäller för dem fast på regional/lokal nivå. Däremot kan dessa grupperingar naturligtvis delta i lokala sammankomster om leverantörer inte medverkar enligt ovan.