Starta Grannsamverkan


Starta Grannsamverkan


Det är ni boende i samarbete med polisen som håller samverkan levande.

När ni i ert område är överens om att ni vill starta Grannsamverkan kontaktar ni den lokala polisen i er kommun/stadsdel på telefonnummer 114 14 eller hitta kontaktuppgifter till ditt områdes kontaktpolis här. Det är ni boende, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar i ert område/trapphus som initierar start av Grannsamverkan.

Minimikrav för Grannsamverkan

Det räcker inte med att sätta upp skyltar i området som det står Grannsamverkan på för att Grannsamverkan ska ha en effekt på brottsligheten.

Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjälpas åt att förhindra brott i det egna bostadsområdet utgör grunden för Grannsamverkan. Det innebär att alla i området är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid pågående angrepp.

Det finns 4 minimikrav som behöver vara uppfyllda för att nå framgång med Grannsamverkan:

Vaksamhet

Var allmänt vaksam och kontakta polisen 11414 om något är misstänkt och på 112 vid pågående brott.

Om du är bortrest

Meddela dina grannar om du är bortrest.

Värdesaker

Förvara värdesaker på ett betryggande sätt – det finns inga “bra ställen” som tjuven inte hittar.

Förebyggande åtgärder

Var förtrogen med de brottsförebyggande tipsen.

Starta Grannsamverkan

Krav för Grannsamverkan

Vad är Grannsamverkan

Så tänker tjuven

Meddela grannarna

Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar – det gör att uppmärksamheten ökar runt ditt hem.

Värdesaker

Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Ju mer värden du har desto mer intressant blir det att bryta sig in.

Inventarielista

Upprätta en inventarielista och/eller fotografera/filma bostaden och dina värdesaker. Förvara materialet i bankfack eller i stöldskyddsregister.

Vaksam

Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen på 114 14 om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet. Uppmärksamhet som märks är avskräckande för tjuven.

Polisens roll i Grannsamverkan

Polisen tillhandahåller utbildning, material och lokal information om brottsutvecklingen eller påverkande händelser i området och deltar i informationsträffar löpande. I många fall har kommunen en viktig roll som informationsspridare och administrativt bidragande i arbetet.
För att området ska få använda Grannsamverkanskylten och övrigt material från Samverkan mot brott ska verksamheten/samverkan uppfylla följande krav:

  • Polisen ska ha tydlig roll i samverkansarbetet.
  • Organisation och bedrivande av Grannsamverkan ska motsvara beskrivningen i denna broschyr
  • Möten ska anordnas löpande med boende och inblandade aktörer för att se till att hålla verksamheten levande
  • Information till boende om brottsutveckling etc. ska tillhandahållas via polis/kommun regelbundet.
  • Utbildningen ska utöver information om hur Grannsamverkan fungerar också innehålla brottsförebyggande information till den enskilde.

Om du deltar i Grannsamverkan i ett fritidshusområde gäller ovanstående under högsäsong. Under resten av året bör ni gemensamt komma fram till hur löpande övervakning av fritidshusområdet ska organiseras. I annat fall ligger det på var och en att övervaka sitt fritidshus. Det är viktigt att tänka på att inte förvara stöldbegärliga föremål såsom handverktyg, värdesaker eller värdehandlingar i fritidshuset.

Bostadsbolagets eller föreningens uppgifter

I flerfamiljshus har ofta föreningen eller bostadsbolaget en viktig del som samverkanspart i Grannsamverkan, bland annat i uppstartsskedet. I övrigt ska föreningen/bostadsbolaget:
  • Tillsammans med kontaktombuden upplysa medlemmarna/hyresgästerna om vikten att uppfylla kraven för Grannsamverkan, t ex genom sina lokala informationskanaler och där också informera om motiven till varför kraven finns.
  • I vissa fall anskaffa märkutrustning som kan lånas ut till de boende.
  • Installera fungerande mekaniskt inbrottsskydd i lägenheter, i entréer samt i källar- och vindsförråd.
  • Aktivt informera de boende om hur det förebyggande skyddet fungerar och vikten av att det används på rätt sätt.