För kommunen


För polis


Kommunens ansvarsområden

Som Grannsamverkansansvarig på kommunen är det viktigt att tillsammans med Polisen dela upp ansvarsområdena:

  • Ansvara i samverkan med Polisen, för att på eget eller boendes initiativ kalla till och genomföra utbildning för kontaktombuden.
  • Utan onödigt dröjsmål beställa Grannsamverkanmaterial till aktiva områden från SSF Stöldskyddsföreningen. OBS! Lägg inte upp lager av material. Detta riskerar att förstöras eller bli inaktuellt innan det kommer till användning. Var också noga med att dela ut rätt material till rätt mottagare.
  • Se till att verksamheten har kommit i gång innan skyltar levereras till området.
  • I kommunens regi eller tillsammans med Polisen hålla och löpande uppdaterad förteckning över kontaktombuden med kontaktuppgifter.
  • Informera kontaktombuden kontinuerligt och direkt vid ökad brottsaktivitet, samt lämna lokal brottsstatistik. Informationen ska kunna vidarebefordras till boende av kontaktombuden. (Detta kan med fördel skötas av Polisen)
  • Att tillhandahålla möjlighet för de boende att märka sina ägodelar och se till att kontaktombuden får denna information för vidarebefordran till boende. (Detta kan med fördel skötas av Polisen)
  • Att en gång per år i samverkan med Polisen samla kontaktombud för att diskutera samarbetet och informera om inbrottsskydd.

Behandling av personuppgifter

Används på kommunens hemsida för anmälan om att starta Grannsamverkan.

Vägledning för uppstartsmöte

Hur startar och genomför man möten?

När de boende hör av sig bokar man in ett uppstartsmöte/utbildningstillfälle. Många gånger sker mötet i polisens eller kommunens lokaler.

Uppstartsmötet syftar till att informera alla boende om vad Grannsamverkan innebär och hur man skyddar sitt hem. Under mötet etableras också kontakt med kontaktombud / huvudkontaktombud.

Vilka kontaktombud som finns i de olika områdena ska listas av polisen (eller kommunen). Det är viktigt att hålla listorna uppdaterade så att förebyggande information snabbt kan spridas.

Vilka ska/bör bjudas in till möten/utbildning?

Till möten inom ramen för Grannsamverkan bör förutom de boende även kommunen och i förekommande fall fastighetsägare bjudas in. Polisen leder mötet och kan ta hjälp av kommunen i detta arbete.

Till uppstartsmöten, utbildningar av kontaktombud och årliga möten inom Grannsamverkan så ska inga externa leverantörer bjudas in. Det är viktigt att dessa möten hålls i en ideell anda och att ingen produktförsäljning sker i anslutning till mötet.

Det finns många såväl seriösa som mindre seriösa företag som vill ta chansen att synas i Grannsamverkan-sammanhang för att ”rida lite” på varumärket Grannsamverkan i samband med att de presenterar sina produkter. Detta får istället ske i andra sammanhang där Grannsamverkan inte står som avsändare för evenemanget.

Samverkan mot brott som står bakom Grannsamverkan är en oberoende ideell verksamhet och detta är ett fundament för att vi ska kunna verka med trovärdighet.

Skyltar

Skyltarna ska delas ut till områdena efter genomfört uppstartsmöte/utbildning. Det är beräknat 2-4 skyltar per område och dessa bör placeras i infarter till området (d.v.s. inte på vart och vartannat hus – till detta finns dekaler).

Observera att det inte fungerar att man lokalt beställer mer material än vad som går åt den närmsta 3-månadersperioden eftersom resurserna är begränsade och materialet ska räcka till hela landet.

Hur sätter man upp skyltar

Skyltarna ska sitta vid infarterna, vägar och gångvägar, till området Skyltarna får inte placeras så att de strider mot kommunens plan och byggregler.

Kontrollera med kommunen var och hur skyltarna kan placeras innan ni sätter upp dem. I flerfamiljshus måste man kontakta fastighetsägaren, om de inte är med och startar upp, för godkännande av placeringen.

Utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som ger tillstånd för uppsättning av skyltar. Om området är placerat så att allmän väg går igenom området så är det i princip inte tillåtet att sätta upp skyltar.

Hur brett området är från vägen skiljer sig från område till område så det behöver man stämma av med Trafikverket.

Grannstöd

Grannstödsverksamhet kan startas där det finns Grannsamverkan och där lokal polis är engagerad.

Verksamheten är inte en del av Grannsamverkan men ett nära samarbete med polis och andra intressenter inom Grannsamverkan är en förutsättning för Grannstödsverksamheten, som bygger på att frivilliga deltagare under ledning av lokal polis patrullerar bostadsområden huvudsakligen under vardagar på dagtid.

Grannstöd är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som minskar riskerna för brottslighet i de områden som patrulleras. Verksamheten bedrivs både genom fotpatrullering och med hjälp av bil.

Grannstöd fungerar bäst i områden där såväl polis som kommun deltar i styrningen och drivandet av verksamheten.

Finansiering

Grannstödsverksamheten finansieras inte av Samverkan mot brott. Därför behövs lokala finansiärer som garanterar till exempel att det finns en bil som kan användas i verksamheten. För att få kontinuitet i arbetet är det bra om man kan skriva längre (2 år) överenskommelser med finansiärerna.

Dekaler

Dekaler som sätts på Grannstödsbilen finns att beställa i set om 3 st och kan beställas från Samverkan mot brott via polisen. En dekal ska sitta på motorhuven och de andra ska sitta på förarsidans respektive passagerarsidans dörrar.

Läs mer om Grannstöd här

Informationsfilmer

Filmerna är uppdelade i villa och flerfamiljshus samt i olika delar för enklare anpassning till sammankomsten.

Samtliga filmer finns dessutom översatta till engelska, arabiska och somaliska.

Informationsfilmer

Dekaler

Dekalerna ska varje hushåll sätta upp efter genomfört uppstartsmöte/utbildning. Lämpligt antal är 1-3 st per hushåll med placeringar på ytterdörren, på fönster och på brevlådan.